अभिलेखालय

2019डिसेम्बर 18
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६
2019डिसेम्बर 18
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६
2019अक्टोबर 25
प्रदेश-राष्ट्रिय-वन-ऐन-२०७६
2018डिसेम्बर 13
प्रदेशस्तरीय संयु्क्त वजार अनुगमन निर्देशिका २०७५
2018नोभेम्बर 27
कार्यालयहरु रुपान्तरण संचालन र व्यवस्थापन स्वीकृत सम्वन्धमा २०७४-४-३१
2018नोभेम्बर 27
गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७०