ऐन

2020अगस्ट 5
ऐन नं. २० प्रदेश औद्योगिक व्यवसा्य ऐन, २०७६
2020अगस्ट 3
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७वातावरण संरक्षण ऐन, २०७७
2020मे 17
वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको अध्यादेश
2019डिसेम्बर 18
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन २०७६
2019अक्टोबर 25
प्रदेश-राष्ट्रिय-वन-ऐन-२०७६