मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु

2018नोभेम्बर 27
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्वन्धि विधयेक मस्यौदाको लागि स्वीकृत
2018नोभेम्बर 27
मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा २०७५-७-६
2018नोभेम्बर 27
मन्त्रिपरिषदको निर्णय पठाईएको सम्वन्धमा २०७५-७-६
2018नोभेम्बर 27
मन्त्रिपरिषदको निर्णय पठाईएको सम्वन्धमा २०७५-७-७
2018नोभेम्बर 27
कार्यालयहरु रुपान्तरण संचालन र व्यवस्थापन स्वीकृत सम्वन्धमा २०७४-४-३१
2018नोभेम्बर 26
मन्त्रिपरिषदको निर्णय पठाईएको सम्वन्धमा २०७५-७-१५
2018नोभेम्बर 26
मन्त्रिपरिषदको निर्णय पठाईएको सम्वन्धमा २०७५-८-३
2018नोभेम्बर 26
निर्णयको प्रतिलिपि पठाईएको सम्वन्धमा २०७५-२-१४