औद्योगिक ग्राम घोषणा सम्बन्धमा (श्री सम्पूर्ण स्थानीय तहहरु, बागमती प्रदेश, नेपाल)

प्रकाशित मिति : फ्रेवुअरी 1, 2020