मन्त्रालयको परिचय

नेपालको संविधान बमोजिम राज्य संचालन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुनेगरी राज्यशक्त्तिको बाँडफाँड भए अनुसार राज्यको पुन:संरचना पश्चात हाल ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश र संघ रहेका छन् । नेपाल सरकारको मिति २०७४।१०।१० को निर्णयानुसार यस बागमती प्रदेश मा सातवटा मन्त्रालयहरु स्थापना भइ कार्य सञ्चालन गर्ने मध्ये यो मन्त्रालय पनि एक हो । प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयलाई उद्योग, वाणिज्य, आपुर्ति, पर्यटन,संस्कृती, वन र वातावरण सम्बन्धी ६७ वटा कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ ।