कार्यक्षेत्र

प्रदेश सरकार(कार्य विभाजन नियमावली) २०७४,बागमती प्रदेश

१. व्यापार बाणिज्य र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी प्रादेशीक नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन एवम नियमन र सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ नियन्त्रण

२. प्रादेशीक व्यापार सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, प्रवर्द्धन, सहजीकरण, बजार अनुगमन, समन्वय, तथ्यांक प्रणाली, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण, अध्ययन तथा अनुसन्धान र नियमन

३. ढुवानी / परिवहन प्रणाली  तथा कार्गो व्यवस्थापन

४. नेपाल सरकारको सहमतिमा आर्थिक तथा औद्योगिक विषयका करारजन्य सम्झौता

५. व्यापारिक फर्महरूको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन

६. खानी तथा खनिज पर्दाथको अन्वेषण सम्बन्धी प्रादेशीक नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन एवम पूर्वाधार विकास, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, लगत संकलन, अभिलेखाङ्कन, अन्वेषण, उत्खनन, प्रादेशीक प्रयोगशालाको स्थापना तथा सञ्चालन र संघसँग समन्वय

७. भौगर्भिक अध्ययन तथा अनुसन्धान र नक्सा सम्बन्धी

८. कलकारखाना र औधोगिकीकरण सम्बन्धी, नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

९. उद्योग दर्ता, अनुमति, नवीकरण एवम खारेजी र औद्योगिक विकास तथा औद्योगिक व्यवसायको प्रवर्धन र नियमन

१०. प्रदेशस्तरको उद्योग क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तथा औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, संचालन र विस्तार

११. औद्योगिक वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन

१२. सार्वजनिक सेवा, अत्यावश्यक सेवा र वस्तु आपुर्ति सम्बन्धी नीति कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

१३. उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, उपभोक्ता जागरण कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन

१४. मूल्य र कालो बजारी तथा कृत्रिम अभाव नियन्त्रण एवं नियमन

१५. संघीय मापदण्ड अनुसार स्टान्डर्ड वर्गीकरण, गुणस्तर परीक्षण र नियमन

१६. उपभोक्ता अदालत गठन र सञ्चालन

१७. अत्यावश्यक वस्तुहरूको प्रादेशीक माग र आपुर्ति सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, प्रक्षेपण र आपुर्ति व्यवस्था, मौज्दातको व्यवस्था र आपुर्तिमा अन्तरप्रादेशीक र स्थानीय तहबीच समन्वय 

१८. लक्षित क्षेत्र र वर्गका लागि वस्तु र सेवामा प्रादेशीक अनुदान र नियमन

१९. करार, साझेदारी र एजेन्सी सम्बन्धी प्रादेशीक नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन

२०. संघसँगको समन्वयमा कम्पनी स्थापना सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, नियमन र कम्पनी प्रशासन

२१. दामासाहिमा परेका उद्योग, व्यवसायिक कम्पनी तथा फर्म व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२२. प्रदेशस्तरमा हानिकारक पदार्थहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन

२३. प्रदेशस्तरमा इन्धनको गुणस्तर अनुगमन

२४. संघीय कानून बमोजिम क्यासिनो तथा चिट्ठा दर्ता, अनुमति र नियमन सम्बन्धी

२५. प्रदेशभित्रका उद्योगहरू र साना, मझौला, घरेलु तथा लघु उद्योगहरू स्थापना र प्रवर्द्धन सम्बन्धमा नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

२६. औद्योगिक तथा व्यापार प्रर्दशनीको आयोजना तथा व्यवस्थापन

२७. उद्योगमा श्रममूलक प्रविधि र स्वदेशी श्रमिकको उपयोग

२८. स्वरोजगारका लागि उद्यमशीलता विकास, प्रशिक्षण, सहुलियत कर्जा र व्यवसाय प्रवर्द्धन सहायता

२९. प्रादेशीक पर्यटन विकासको नीति, कानून, मापदण्ड र योजना निर्माण, पूर्वाधार विकास, प्रवर्द्धन र नियमन

३०. पर्यटक प्रहरी समन्वय

३१. पर्यटकीय होटल, रिर्सोट, लज, ट्राभल तथा ट्रेकिंङ्ग एजेन्सी, गाइड, र्‍याफटिङ्ग आदिको दर्ता, अनुमति, नवीकरण र नियमन

३२. प्रदेशस्तरमा वन क्षेत्रको नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

३३. वन्यजन्तु र वन पैदावार ओसारपसार सम्बन्धी नियमन र अपराध नियन्त्रण

३४. वन, वनस्पति, वन्यजन्तु र जैविक विविधता सम्बन्धी प्रादेशीक संग्रहालय व्यवस्थापन

३५. प्रदेशस्तरमा संरक्षण क्षेत्र र चरन क्षेत्रको व्यवस्थापन

३६. हात्तीसार तथा चिडियाखानाको व्यवस्थापन

३७. जडिवुटी खेती प्रविधि प्रवर्द्धन, विस्तार तथा बजारीकरण सम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलन

३८. वन तथा वातावरण सम्बन्धी विषयमा प्राविधिक सूचना तथा सेवा प्रबाह

३९.वन अतिक्रमण तथा वन डढेलो नियन्त्रण तथा रोकथाम सम्वन्धी नीति, समन्वय र सहयोग

४०.प्रदेशस्तरका वनस्पति उद्यान तथा हर्वेरियमहरूको व्यवस्थापन र वनस्पति पहिचान तथा अभिलेखीकरण सम्बन्धी नीति र व्यवस्थापन

४१. प्रदेशस्तरमा जैविक विविधताको अध्ययन, अनुसन्धान, व्यवस्थापन, नियमन, संरक्षण एवम लाभांश बाडफाँट

४२. प्रदेशस्तरमा जलाधार संरक्षण तथा जल उपयोग नीति, प्रविधि विकास, व्यवस्थापन

४३. प्रदेशभित्र भूस्खलन नियन्त्रण

४४. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण तथा स्वच्छता सम्बन्धी प्रविधि विकास र व्यवस्थापन

४५. प्रदेशस्तरमा वातावरण सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

४६. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन

४७. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय जोखिमका लागि तयारी तथा उद्धार

४८. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय प्रयोगशालाको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा वातावारण मैत्री शासकीय    प्रवन्ध

४९. प्रदेशस्तरमा ठोस, वायु, तरल, जल, ध्वनि तथा बिद्युतीय लगायत प्रदूषणको मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन, अनुगमन र नियन्त्रण

५०. प्रदेशस्तरमा न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास प्रकृया र हरित क्षेत्र प्रवर्द्धन

५१. प्रदेशस्तरमा वातावरणीय संरक्षण क्षेत्र तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण र सम्वर्द्धन

५२. प्रदेशभित्र वातावरणीय क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिवृद्धि, वातावरणीय सुशासन तथा परीक्षण

५३. भूपरिधि क्षेत्र तथा वन क्षेत्रको पहिचान, वर्गीकरण, संरक्षण र व्यवस्थापन

५४. संरक्षण क्षेत्र पहिचान र व्यवस्थापकीय पद्धति निर्धारण

५५. अन्तरप्रदेशीय नदी उकास तथा सडक किनार वृक्षारोपण व्यवस्थापन

५६. वृक्षारोपणको लागि दिगो तथा गुणस्तरीय बीउ उत्पादन, बीउ बगैचा स्थापना र व्यवस्थापन

५७. प्रदेशभित्र वृक्षारोपण तथा सम्भार सम्बन्धी नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

५८. प्रदेशभित्र जडिवुटी तथा अन्य गैह्र काष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी व्यवस्थापन

५९. वन्यजन्तु र चराचुरुंगी सम्बन्धी प्रादेशीक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन

६०.*

६१. *

६२. *

६३. खानेपानी, ध्वनि र हावाको गुणस्तर अनुगमन तथा लेखाजोखा ढाँचा निर्माण एवं            गुणस्तरको मापदण्ड निर्धारण र कार्यान्वयन

६४. *

६५. *

६६. *

६७. *

६८. *

६९. विश्व सम्पदामा परेका स्मारक र पूरातात्विक महत्वका स्थल सम्वन्धी

७०. भाषा लिपि संस्कृति,ललितकला र धर्मको संरक्षण र प्रयोग सम्वन्धी प्रादेशिक निती कानून सम्वन्धी प्रादेशिक नीति,कानून,मापदण्ड तथा योजना तर्जूमा,कार्यन्वयन र नियमन

७१. ऐतिहासिक,धार्मिक,साँस्कृतिक एवं कला र वास्तु कलात्मक दृष्टिकोणले महत्व वोकेका प्रादेशिकस्तरका दरवारको संरक्षण,सम्भार,अध्ययन,अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन

७२. प्रादेशिकस्तरमा संग्रहालयको स्थापना,सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

७३. प्रदेशस्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक सांस्कृतिक सम्पदा,प्राचिन स्मारक, संग्रहालय, गढी,साँस्कृतिक धरोहर सम्वन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन एवम संरक्षण, सम्भार, अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा पुनर्निमाण 

७४. धर्म,परम्परा र गुठी अन्तरगत चलिआएका विभिन्न जात्रा,पर्वहरुको सञ्चालन र व्यवस्थापन

७५. संस्कृतिको विकास सम्वन्धि नीति तथा कानून तर्जुमा,कार्यान्वयन र नियमन

* प्रदेश राजपत्र खण्ड ४) हेटौडा मकवानपुर,असार १९ गते,२०७७ साल अतिरिक्ताङ्क ५(क) वाट झिकि सिनं ६९ देखी ७५ सम्म थप गरिएको